อังคาร. ก.พ. 25th, 2020

maeklongvijai.com

THAILAND STATUS REPORT และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอจร.ภาคกลาง เฉพาะจังหวัดลพบุรี

ทีมคณะทำงาน สอจร.ภาคกลาง และพี่เลี้ยง สอจร.จังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดเวทีประชุมเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน จากทั้ง 11 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้

ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ

1) ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ ของจังหวัดลพบุรี

2) เปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด

โดยการจัดเวทีประชุมครั้งนี้ได้ช่วยให้เกิดพื้นที่ ในการพูดคุยของทั้ง 11 อำเภอในจังหวัดลพบุรีทำให้ได้ข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุ ทางถนนฯ ที่มีการตรวจสอบร่วมกัน ยังนำไปสู่การออกแบบและวางแผนการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนที่เชื่อมโยงการทำงานระดับจังหวัดและระดับอำเภออีกด้วย…

#สอจร_ภาคกลาง #CreativeIntelligence

Please Share:
Thai TH