อังคาร. ก.พ. 25th, 2020

maeklongvijai.com

เวทีพัฒนาโจทย์วิจัยและเขียนข้อเสนอโครงการ

วันที่ 23-24 เมษายน 2562 คณะทำงานโครงการการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย พ.ศ.2561-2564 Strengthening Road Safety Programme in Thailand (WHO-RTG CCS ค.ศ.2018-2021)

จัดเวทีพัฒนาโจทย์วิจัยและเขียนข้อเสนอโครงการขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายจาก 3 จังหวัด 6 ตำบล เข้าร่วม โดยในครั้งนี้ นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้จัดการแผนงานความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกกับรัฐบาลไทยด้านความปลอดภัยทางถนน มาร่วมบรรยายในหัวข้อ “CBR จุดคานงัดอุบัติเหตุประเทศไทย” เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นภาพรวมสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน และความสำคัญของ Community Based Research (CBR)

นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์
ผู้จัดการแผนความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกกับรัฐบาลไทยด้านความปลอดภัยทางถนน

จากนั้น คุณชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ หัวหน้าภาค สอจร.ภาคกลาง แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด และผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เริ่มกระบวนการ โดยให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้แนวคิดและหลักการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น(CBR) เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนน ภายใต้กระบวนการที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน

คุณชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
หัวหน้าภาค สอจร.ภาคกลาง (แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด),ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

#WHORTG #สสส #สอจร #สกว #สอจร_ภาคกลาง

#ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

Thai TH