ทีมงาน

นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด
Miss Phuangthong Mangked
นักจัดการความรู้
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
Mr.Chitsanuwat Maneesrikum
ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
นายพศิน เผ่าพงษ์
Mr.Pasin Paopong
ผู้จัดการ บริษัทสร้างสรรค์ปัญญา จำกัด
นายบุญรักษ์ จ้อยจินดา
Mr.Boonrak Joijinda
นักประสานงานชุมชน
นายคำรณ นิ่มอนงค์
Mr.Khamron Nimanong
ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
นางสาวอรธิดา นามศิริ
Miss Ontida Namsiri
นักประสานงานชุมชน
นางสาววีรวรรณ ดวงแข
Miss Veerawan Duangkhae
นักสื่อสารชุมชน
นายสุภัทร มณีศรีขำ
Mr.Suphat Maneesrikom
นักสื่อสารชุมชน
นายสุจินดา อิ่มเกียรติ
Mr.Sujinda Imkiat
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการ
นางสาวอัญชนา ดีไสว
Miss Anchana Deesawai
นักประสานชุมชน
Thai TH