ทีมงาน

ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
Mr.Chitsanuwat Maneesrikum
ผู้ก่อตั้ง บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด
นายพศิน เผ่าพงษ์
Mr.Pasin Paopong
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด
นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด
Miss Phuangthong Mangked
เจ้าหน้าที่จัดการความรู้
นายบุญรักษ์ จ้อยจินดา
Mr.Boonrak Joijinda
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการ
นายคำรณ นิ่มอนงค์
Mr.Khamron Nimanong
ผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการ
นางสาวอรธิดา นามศิริ
Miss Ontida Namsiri
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการ
นางสาวอัญชนา ดีไสว
Miss Anchana Deesawai
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
นายทศพร เชื้อปรางค์
Mr.Thosaporn Chuapang
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
นายสุภัทร มณีศรีขำ
Mr.Suphat Maneesrikom
เจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชน
นางสาววีรวรรณ ดวงแข
Miss Veerawan Duangkhae
เจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชน
นายสุจินดา อิ่มเกียรติ
Mr.Sujinda Imkiat
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
Thai TH