บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด (Creative Intelligence Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2559 เป็นองค์กรที่ดำเนินกิจการภายใต้การทำงานของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งดำเนินงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เชื่อมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะของ Co-funding และ Co-working ในประเด็นต่างๆ เช่น ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร, เด็กและเยาวชน, ความปลอดภัยทางถนน, สวัสดิการและสุขภาวะ เป็นต้น เพื่อสร้างพี่เลี้ยงนักวิจัยและกลไกการทำงานที่เหมาะสมกับพื้นที่อย่างเพียงพอในการรับมือกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนท้องถิ่นทั้งในด้านบวกและลบ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพทีมงาน คนรุ่นใหม่ พี่เลี้ยง ผ่านการบูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับประเด็นที่ท้าทาย

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 13 ปี ที่ศูนย์ประสานงานฯ ได้ดำเนินงานมานั้น ก่อให้เกิด บทเรียน ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น รวมถึงสร้างรูปธรรมการแก้ปัญหาเป็นที่ประจักษ์ของชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ส่งผลให้มีชุมชน หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนรวมถึงชุมชน ต้องการให้ทางศูนย์ประสานงานฯ ไปช่วยสนับสนุนการทำงานในระดับต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น แต่ภายใต้เงื่อนไขการสนับสนุนจากองค์กรภาคี ที่ให้การสนับสนุนศูนย์ประสานงานฯ อยู่นั้นเพียงลำพัง ไม่สามารถทำให้มีการขยายงานและการเพิ่มบุคลากรเพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพได้ ประกอบกับในปัจจุบันได้มีการก่อเกิดกิจการที่เรียกว่า กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)ซึ่งเป็นกิจการที่มีรายได้จากการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยมีเป้าหมายของกิจการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของเท่านั้น จึงทำให้ทางศูนย์ประสานงานฯ ได้ริเริ่มจัดตั้งกิจการเพื่อสังคมขึ้น ภายใต้การจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ในนาม “บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด” โดยมีวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม มุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการเงินไปพร้อมๆกัน โดยเป้าหมายทางการเงิน เช่น การสร้างรายได้นั้น มีขึ้นเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของสังคมหรือสิ่งแวดล้อม แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเหมือนกิจการทั่วไป

 

“วัตถุประสงค์ของ บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด” 

  1. บริการให้คำปรึกษา (Consulting) อบรม (Training) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ของสถาบันการศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เพื่อสร้างทักษะการบริหารจัดการด้วยการลงมือทำ (Coaching) เพื่อการทำงานทั้งในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานบริหารจัดการเชิงพื้นที่
  2. ให้บริการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในด้านต่างๆ บริการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) บริการออกแบบ และจัดการกิจกรรมด้านการเรียนรู้ในรูปแบบ อบรม สัมมนา ถอดบทเรียน  กิจกรรมค่ายเรียนรู้  กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน กิจกรรมงานวิจัย
  3. บริการให้คําปรึกษา และรับออกแบบ กิจกรรม บริหารการจัดอบรม ประชุม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องการจัดการความรู้ การเรียนรู้ชุมชน และงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
  4. ประกอบกิจการซื้อขายผลผลิตชุมชน  แปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับชุมชน  สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา

Thai TH