อังคาร. ก.พ. 25th, 2020

maeklongvijai.com

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมคณะทำงานโครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อำเภอเพื่อความปลอดภัยทางถนนพื้นที่จังหวัดราชบุรี ร่วมกับแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ภาคกลาง (สอจร.ภาคกลาง)

จัดเวทีประชุมหารือกำหนดแนวทางและสร้างความเข้าใจแผนการขับเคลื่อนงาน (Shared Purpose ,Shared Vision) โดย พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม และมีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดราชบุรี รวม 80 คน เข้าร่วมประชุม ซึ่งกระบวนการในการจัดเวทีประชุมครั้งนี้เน้นการสร้างความเข้าใจและอธิบายภาพรวมแผนการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งให้ตัวแทนทั้ง 10 อำเภอ แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อออกแบบกิจกรรมในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอ ที่มุ่งเน้นให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น และขยายผลไปสู่การขับเคลื่อนงานของท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรเพื่อให้เกิดรูปธรรมการขับเคลื่อนงานของพื้นที่ต่อไป

#สอจร_ภาคกลาง #สสส #RSF

Thai TH