ความรู้สู่สาธารณะ

ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสาน(สรรค์)สร้างนวัตกรรม

กลับมาพบกันอีกครั้ง กับงานมหกรรมแห่งการเรียนรู้ Learning Festival !!! #ตอน "ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสาน(สรรค์)สร้างนวัตกรรม"เรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกเก็บไว้อย่างดี เพื่อรอเวลาส่งต่อความรู้พิเศษให้ลูกหลานเยาวชนคนรุ่นใหม่มาสืบทอดต่อ... แต่!!! ในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่จะมาเรียนรู้และสืบสานต่อแบบธรรมดาๆ ก็ดูจะไม่เข้ากับยุคสมัยสักเท่าไหร่... ...ถ้าอยากรู้ว่าพวกเราจะมีวิธีเรียนรู้และสืบสานเรื่องราวต่อจากผู้ใหญ่อย่างไรให้เข้ากับยุคสมัยของพวกเรา และเราจะสามารถนำความรู้ดั้งเดิมมาผสมผสานให้เกิดเป็นรูปแบ…

อ่านต่อ
ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสาน(สรรค์)สร้างนวัตกรรม
เตรียมความพร้อมทีมวิจัยฯ “คน ช้าง ป่า”

เตรียมความพร้อมทีมวิจัยฯ “คน ช้าง ป่า”

โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าอย่างสันติบนฐานพลเมืองมีส่วนร่วมและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(สกสว.) (สกว.เดิม ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการสร้างระบบและองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าโดยสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างชุมชนและรัฐ จัดเวที เตรียมความพร้อมนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นก่อนเริ่มโครงการวิจัยในระดับพื้นที่ ในครั้งนี้มีตัวแทนทีมวิจัยเพื่อท้องถิ่นจาก 6 พ…

อ่านต่อ

(เมื่อ)ผู้ใหญ่เล่าขาน (เพื่อให้)เด็กสานสืบต่อ

“ช่องว่างระหว่างวัย -Generation Gap” ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยของเด็กกับผู้ใหญ่ เป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน อาจเกิดจากปัจจัยหลายด้านทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่ค่อนข้างต่างกันของคนทั้งสองกลุ่มนี้ ทำให้บางครั้งผู้ใหญ่เกิดความไม่ชอบใจในพฤติกรรมหรือวิธีคิดบางอย่างของเด็ก ในขณะเดียวกันเด็กเองก็ไม่ได้มีความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำหรือคิดเช่นกันจนเกิดเป็นความไม่เข้าใจกัน และค่อยๆ ออกห่างจากกัน ซึ่งจะเห็นได้จากการที่คนสองกลุ่มนี้ไม่ค่อยทำกิจกรรมอะไรร่วมกัน ต่างคนต่างมีก…

อ่านต่อ
(เมื่อ)ผู้ใหญ่เล่าขาน (เพื่อให้)เด็กสานสืบต่อ
การลงนามข้อตกลงการขับเคลื่อน “จากจังหวัดสู่อำเภอปลอดภัยทางถนน” จังหวัดราชบุรี

การลงนามข้อตกลงการขับเคลื่อน “จากจังหวัดสู่อำเภอปลอดภัยทางถนน” จังหวัดราชบุรี

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ทีมคณะทำงานโครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อำเภอเพื่อความปลอดภัยทางถนนพื้นที่จังหวัดราชบุรี และพี่เลี้ยง สอจร.ภาคกลาง ร่วมกันจัดเวทีขับเคลื่อนงาน "จากจังหวัดสู่อำเภอปลอดภัยทางถนน" จังหวัดราชบุรี และการลงนามข้อตกลงการขับเคลื่อน "จากจังหวัดสู่อำเภอปลอดภัยทางถนน" ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และตัวแทนหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ทั้ง 10 อำเภอ ของจังหวัดราชบุรี รวม 130 คน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ รับฟังนโ…

อ่านต่อ

เวทีสร้างความเข้าใจงานมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาเอกชนพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2562 #คณะทำงานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคกลาง จัดเวทีสร้างความเข้าใจงานมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาเอกชนพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือ เปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความสำคัญของการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน และสร้างความเข้าใจถึงเป้าหมาย ความสำคัญของการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมจากศึกษาธิการจังหวัดฯและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 40 คน #สอจร_ภาคกลาง #สสส #มาตรการองค…

อ่านต่อ
เวทีสร้างความเข้าใจงานมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาเอกชนพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
THAILAND STATUS REPORT

THAILAND STATUS REPORT

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (ภาคกลาง) สอจร.ภาคกลาง จัดเวทีจัดทำรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (THAILAND STATUS REPORT) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอจร.ภาคกลาง ณ ห้องประชุมกนกรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยเป้าหมายในการจัดเวทีครั้งนี้คือ ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด / ระดับอำเภอ ของ 15 จังหวัดภาคกลาง และเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระด…

อ่านต่อ

“จุดเริ่มต้น” ของการสร้างความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดราชบุรี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมคณะทำงานโครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อำเภอเพื่อความปลอดภัยทางถนนพื้นที่จังหวัดราชบุรี ร่วมกับแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ภาคกลาง (สอจร.ภาคกลาง) จัดเวทีประชุมหารือกำหนดแนวทางและสร้างความเข้าใจแผนการขับเคลื่อนงาน (Shared Purpose ,Shared Vision) โดย พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม และมีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดราชบุรี รวม 80 คน เข้าร่วมประช…

อ่านต่อ
“จุดเริ่มต้น” ของการสร้างความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดราชบุรี
เวทีจัดทำแผน สอจร. 8 (Shared Purpose, Shared Vision)

เวทีจัดทำแผน สอจร. 8 (Shared Purpose, Shared Vision)

"เวทีจัดทำแผน สอจร.8"(Shared Purpose, Shared Vision)วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.)และนักวิชาการ ได้จัดเวทีจัดทำแผน สอจร.8 (Shared Purpose, Shared Vision) ขึ้น เพื่อให้พี่เลี้ยง สอจร. จากทุกภาคทั่วประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนให้เห็นถึงเป้าหมายร่วมกัน ในประเด็นที่ สอจร.ต้องขับเคลื่อน รวมถึงเห็นแผนและกิจกรรมที่จะนำไปสู่การจัดการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนโดย นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธาน สอจร. ได้เล่าถึงสถานการณ์อุบัติเหตุในช…

อ่านต่อ

“เด็กสร้างดี”

เริ่มแล้ว!! เวทีเปิดตัว "เด็กสร้างดี" #โครงการการศึกษาข้อมูลและสถานการณ์เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสานเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการ #สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับสถานกาณ์ทางสังคม #สร้างความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะ เติบโตเป็นพลที่มีคุณภาพ (Active Citizen) ภายใต้การทำกิจกรรมเรียนรู…

อ่านต่อ
“เด็กสร้างดี”
สอจร.สัญจร 2018 (ภาคกลาง)

สอจร.สัญจร 2018 (ภาคกลาง)

เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะทำงานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน(RSF) จัด "เวทีสอจร.สัญจร ภาคกลาง(จังหวัดอ่างทอง)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จและบทเรียนการดำเนินงานเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนของพื้นที่ และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและกระบวนการดีๆที่แต่ละพื้นที่ได้ขับเคลื่อน กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ให้เครือข่ายคน…

อ่านต่อ
“บทบาทพี่เลี้ยงและการพัฒนา”

“บทบาทพี่เลี้ยงและการพัฒนา”

สรุปการอบรมการพัฒนาศักยภาพภาคกลาง (8-10 สค. 59)1 สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอจร.ภาคกลาง-ตะวันออก (6-8 ตค. 59) สรุปการประชุมพี่เลี้ยง สอจร.ภาคกลาง (25-26 พย. 60) อบรมวิทยากรกระบวนการ สอจร.รุ่น 1(10-12 กค. 61) (1) อบรมวิทยากรกระบวนการ สอจร.รุ่น 2(25-27 กค. 61) (1) สรุปการประชุมพี่เลี้ยง สอจร. ภาคกลาง (11-12 สค. 61) (1) สรุปประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒน

อ่านต่อ

“โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม”

     การปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัยหน้าโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

อ่านต่อ
“โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม”