ข้อมูล สารตั้งต้นที่จะนำไปสู่การจัดการปัญหาต่างๆจะ มีพลัง ได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ประโยชน์และผู้ได้รับประโยชน์ เกิดการรับรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมในการทำข้อมูลร่วมกัน ตั้งแต่ขั้นรวบรวมข้อมูลจนถึงการวิเคราะห์-สังเคราะห์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความตระหนัก และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหา รวมทั้งมาร่วมหาวิธีจัดการปัญหานั้นร่วมกัน…

เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์_สังเคราะห์ ในงานอุบัติเหตุจราจร”

โครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจากจังหวัดสู่อำเภอเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ภาคกลาง (สอจร.ภาคกลาง) จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์_สังเคราะห์ ในงานอุบัติเหตุจราจร” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ข้อมูลแบบมีพลัง และเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์-สังเคราะห์ ในงานอุบัติเหตุจราจร ผ่านเครื่องมือตึก 3 ชั้นในการวิเคราะห์-สังเคราะห์ อาธิเช่น 1.การจัดกลุ่มข้อมูล(Grouping) 2.ตารูป-ตานาม 3.บทบาท-หน้าที่(Function) 4.การมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 5.การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง(Change) โดยในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานในพื้นที่ 10 อำเภอ ของจังหวัดราชบุรีเข้าร่วม จำนวน 40 คน ซึ่งผลจากการอบรมครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจและได้แนวทาง/เครื่องมือ ในการกลับออกแบบการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป

#CreativeIntelligence #สร้างสรรค์ปัญญา #ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม #สอจร_ภาคกลาง #สสส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Thai TH